Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Họ tên cổ đông: Dương Nhật Linh

Số CMND: 012149804                   Ngày cấp: 15/07/1998                Nơi cấp: Hà nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 

Mã cổ đông: TVS000532

Số lượng ghi trên sổ bị mất: 1.000 CP

Bằng chữ: Một nghìn cổ phần

Tổng giá trị mệnh giá: Mười triệu đồng

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Dương Nhật Linh theo quy định của pháp luật. Cổ đông Dương Nhật Linh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

Vui lòng xem file đính kèm