Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Họ tên cổ đông: Nguyễn Thị Thu Hằng

Số CMND: 011979797                   Ngày cấp: 19/08/1996                 Nơi cấp: Hà nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 

Mã cổ đông: TVS000760

Số lượng ghi trên sổ bị mất: 8.000 CP

Bằng chữ: Tám nghìn cổ phần

Tổng giá trị mệnh giá: Tám mươi triệu đồng

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Thu Hằng theo quy định của pháp luật. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hằng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

Vui lòng xem file đính kèm