0%

Tin Tức

Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
 THIEN VIET SECURITIES JSC. (“TVS”)
-------
Số/ No.: 02042024/QĐ-CTHĐQT

 
 

Hà Nội, ngày/date 02 tháng/month 4 năm/year 2024

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Persuant to:

  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
  • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/The Secutities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
  • Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01032024/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024/ Resolution of the Board of Directors No. 01032024/NQ-HĐQT dated 01 March 2024;

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDED THAT:

 

Điều 1/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time and venue for 2024 Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) of the Company as follows

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/ Meeting documents are posted and updated at Company website https://www.tvs.vn/en/investor-relations  

Điều 2/ Article 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This decision takes effect from the signing date.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN TRUNG HÀ

Tin Tức