Trong hai tuần từ 01/08 đến 15/08/2021, có tổng cộng 15 đợt phát hành trái phiếu với 100% đều là trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị phát hành là nhóm ngành Tổ chức tín dụng (36%), tiếp theo là nhóm Bất động sản (17%).

Tổ chức có giá trị phát hành lớn nhất trong tuần là Ngân hàng TMCP Hàng Hải với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Vui lòng xem tại link