Mô hình tổ chức

Công bố thông tin

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Bổ nhiệm ông Tô Quốc Tuấn giữ chức kế toán trưởng và miễn nhiệm ông Lê Quang Tiến 18/08/2022 Tải về 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/08/2022 Tải về 2022
BCTC riêng soát xét bán niên 2022 14/08/2022 Tải về 2022
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét 2022 14/08/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 14/08/2022 Tải về 2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 riêng 14/08/2022 Tải về 2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 hợp nhất 14/08/2022 Tải về 2022
TVS đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với EY 08/08/2022 Tải về 2022
Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/08/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2-2022 30/07/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất quý 2- 2022 30/07/2022 Tải về 2022
Báo Cáo Quản Trị Bán Niên 2022 29/07/2022 Tải về 2022
Thông báo của Sở giao dịch Tp.HCM về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến bằng văn bản 27/07/2022 Tải về 2022
Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính-Kế Toán CTCP Chứng khoán Thiên Việt 22/07/2022 Tải về 2022
BCTC riêng quý 2- 2022 20/07/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng quý 2-2022 20/07/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 02-08-2022 19/07/2022 Tải về 2022
TVS đã nhận Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán của UBCKNN 03/06/2022 Tải về 2022
TVS đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 12/05/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT về hạn mức vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài tại ngân hàng 11/05/2022 Tải về 2022
Trích xuất Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận vay vốn bằng đồng USD từ ngân hàng nước ngoài 11/05/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1-2022 29/04/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất quý 1- 2022 29/04/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ, quy chế HĐQT và quy chế QTNB Công ty 28/04/2022 Tải về 2022
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên TVS 2022 27/04/2022 Tải về 2022
Thay đổi thành viên HĐQT TVS 2022 27/04/2022 Tải về 2022
Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất TVS năm 2021 20/04/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng quý 1-2022 20/04/2022 Tải về 2022
BCTC riêng quý 1- 2022 20/04/2022 Tải về 2022
Báo cáo thường niên TVS 2021 20/04/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT số 19042022/NQ-HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 19/04/2022 Tải về 2022
TVS đã là thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam 01/04/2022 Tải về 2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2021 31/03/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 31/03/2022 Tải về 2022
BCTC Riêng năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng 2021 31/03/2022 Tải về 2022
BC Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
Đính chính biên bản họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2021 15/03/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ- Nguyễn Nam Sơn 14/03/2022 Tải về 2022
Thông báo của Sở giao dịch Tp.HCM về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của TVS 08/03/2022 Tải về 2022
Thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên TVS 2022 28/02/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Nguyễn Nam Sơn 08/02/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4-2021 30/01/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất quý 4- 2021 30/01/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Bùi Thị Kim Oanh 21/01/2022 Tải về 2022
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng quý 4-2021 20/01/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Phan Thanh Diện 20/01/2022 Tải về 2022
BCTC riêng quý 4- 2021 20/01/2022 Tải về 2022
NQHĐQT thông qua việc ký kết, thực hiện hđ, giao dịch với các bên liên quan với TVS 04/01/2022 Tải về 2022
Thông báo thay đổi sở hữu CĐL- Wardhaven Vietnam Fund 31/12/2021 Tải về 2021
Thông báo thay đổi sở hữu CĐL- Panah Master Fund Fund 28/12/2021 Tải về 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Bùi Thị Kim Oanh 23/12/2021 Tải về 2021
Thông báo thay đổi sở hữu CĐL- Wardhaven Vietnam Fund 22/12/2021 Tải về 2021
Giấy đăng ký giao dịch bổ sung theo Quyết định số 704/QĐ-SGDHCM của HOSE 22/12/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Phan Thanh Diện 17/12/2021 Tải về 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Phan Thanh Diện 17/12/2021 Tải về 2021
TVS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động của UBCKNN về thay đổi vốn điều lệ 15/12/2021 Tải về 2021
UBCK cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép hoạt động về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của TVS 02/12/2021 Tải về 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Phan Thanh Diện 19/11/2021 Tải về 2021
NQHĐQT thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ 09/11/2021 Tải về 2021
Báo cáo thay đổi sở hữu NĐT NN là cổ đông lớn - AIMS ASSET 03/11/2021 Tải về 2021
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ hoạt động mua bán lô lẻ 01/11/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Phan Thanh Diện 29/10/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp Nhất Quý 3 - 2021 29/10/2021 Tải về 2021
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ hoạt động trả cổ tức và tăng vốn 21/10/2021 Tải về 2021
Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH 21/10/2021 Tải về 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - Phan Thanh Diện 21/10/2021 Tải về 2021
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ hoạt động trả cổ tức và tăng vốn 21/10/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Q.III 2021 20/10/2021 Tải về 2021
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng quý 3-2021 20/10/2021 Tải về 2021
NQHĐQT chấp thuận hạn mức vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài tại ngân hàng 01/10/2021 Tải về 2021
HSX thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng của TVS 01/10/2021 Tải về 2021
Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH 23/09/2021 Tải về 2021
CBTT CV 5433 của UBCK phản hồi về phương án phát hành cổ phiếu của TVS 21/09/2021 Tải về 2021
Đính Chính Nội dung Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2021 01/09/2021 Tải về 2021
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên-2021 hợp nhất 27/08/2021 Tải về 2021
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 27/08/2021 Tải về 2021
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên-2021 riêng 12/08/2021 Tải về 2021
BCTC riêng soát xét bán niên 2021 12/08/2021 Tải về 2021
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét 2021 12/08/2021 Tải về 2021
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q2-2021 Hợp nhất 30/07/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp Nhất Quý 2 2021 30/07/2021 Tải về 2021
Báo Cáo Quản Trị Bán Niên 2021 28/07/2021 Tải về 2021
TVS đã nhận được Công văn của UBCK phản hồi về việc thực hiện công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TVS là 49% 27/07/2021 Tải về 2021
CBTT Trích xuất NQHĐQT về việc vay vốn ngân hàng số 20072021TX/NQ-HĐQT 20/07/2021 Tải về 2021
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q2-2021 riêng 20/07/2021 Tải về 2021
TVS đã ký HĐ kiểm toán năm tài chính 2021 với EY 07/07/2021 Tải về 2021
NQĐHĐCĐ và Biên Bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển trụ sở và tỷ lệ sở hữu NN 21/06/2021 Tải về 2021
CBTT Trích xuất NQHĐQT về việc vay vốn ngân hàng 08/06/2021 Tải về 2021
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và tỷ lệ sở hữu nước ngoài 28/05/2021 Tải về 2021
UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối ccq đại chúng của TVS 27/05/2021 Tải về 2021
Quy chế Ban Kiểm Soát TVS 2021 27/05/2021 Tải về 2021
Bổ sung tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài vào nội dung lấy ý kiến bằng văn bản 25/05/2021 Tải về 2021
Thông báo về việc sửa đổi Quyết định lập chi nhánh công ty chứng khoán TVS 14/05/2021 Tải về 2021
Thông báo NQHĐQT về ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ tức năm 2020 và lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi trụ sở TVS 04/05/2021 Tải về 2021
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Q1.2021 29/04/2021 Tải về 2021
CBTT Đính chính nội dung Biên Bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên TVS 2021 26/04/2021 Tải về 2021
Quy chế quản trị nội bộ TVS 2021 26/04/2021 Tải về 2021
Quy chế Hoạt động HĐQT TVS 2021 26/04/2021 Tải về 2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 - Họp ngày 23/04/2021 23/04/2021 Tải về 2021
CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q1-2021 riêng 20/04/2021 Tải về 2021
Báo cáo thường niên 2020 19/04/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 02/04/2021 Tải về 2021
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 2020 31/03/2021 Tải về 2021
Bầu bổ sung ông Terence Ting trở thành thành viên hội đồng quản trị TVS 04/03/2021 Tải về 2021
Điều lệ sửa đổi 04/03/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên TVS 2021 04/03/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT số 03032021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) 03/03/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/NQ-ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/BB-ĐHCĐ 03/03/2021 Tải về 2021
Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021 18/02/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 09/02/2021 Tải về 2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng 04/02/2021 Tải về 2021
CBTT về kết quả giao dịch người liên quan của người nội bộ - CTCP Đầu tư Công nghệ Giản Đơn 04/02/2021 Tải về 2021
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Hùng 02/02/2021 Tải về 2021
CBTT Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q4-2020 30/01/2021 Tải về 2021
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng 26/01/2021 Tải về 2021
UBCKNN chấp thuận TVS gia hạn thời gian công bố BCTC Q4-2020 20/01/2021 Tải về 2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Hùng 20/01/2021 Tải về 2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Đinh Dũng 14/01/2021 Tải về 2021
CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường TVS tháng 03-2021 14/01/2021 Tải về 2021
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ-Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn 11/01/2021 Tải về 2021
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Wardhaven Vietnam Fund với tỷ lệ 8.03% 07/01/2021 Tải về 2021
TVS được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 44/GCN-UBCK và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 45/GCN-UBCK ngày 16-12-2020 16/12/2020 Tải về 2020
CBTT về việc chấp thuận thay đổi niêm yết tại HOSE theo quyết định 813/QĐ-SGDHCM 14/12/2020 Tải về 2020
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Phan Thanh Diện 30/11/2020 Tải về 2020
Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK tăng VĐL 27/11/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT giao dịch với bên liên quan 23/11/2020 Tải về 2020
CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Phan Thanh Diện 17/11/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ công ty về việc thay đổi vốn điều lệ 04/11/2020 Tải về 2020
Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn 27/10/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức/ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH 26/10/2020 Tải về 2020
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 26/10/2020 Tải về 2020
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 20/10/2020 Tải về 2020
HSX thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ NVCSH 09/10/2020 Tải về 2020
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu 01/10/2020 Tải về 2020
TVS KÝ HỢP ĐỒNG VAY VỐN VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CTCP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH 14/09/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 24/08/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT v/V mua thêm 10 triệu cổ phiếu TVAM 03/08/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 21/07/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT v/v mua CP phát hành thêm tăng Vốn Điều lệ TVAM 21/07/2020 Tải về 2020
Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhóm cổ đông lớn 13/07/2020 Tải về 2020
Quyết định số 463/QĐ-UBCK v/V Sửa đổi nghiệp vụ Chi nhánh tp.HCM 02/07/2020 Tải về 2020
Trích xuất NQ HĐQT TVS Số 24062020/NQ-HĐQT Thông qua Hạn mức vốn vay TVS 24/06/2020 Tải về 2020
CBTT v/V Ký HĐ Kiểm toán năm tài chính 2020 với EY ngày 24/06/2020 24/06/2020 Tải về 2020
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 - Họp ngày 23/06/2020 23/06/2020 Tải về 2020
Thông báo mời họp ĐHCĐ Thường niên 2020 09/06/2020 Tải về 2020
Thông báo ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu 26/05/2020 Tải về 2020
Quyết định của SGDCK v/V Thay đổi Niêm yết Cổ phiếu TVS 22/05/2020 Tải về 2020
Quyết định của SGDCK v/V Thông báo Ngày ĐKCC Tổ chức ĐHĐCĐTN TVS 20/05/2020 Tải về 2020
v/V Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 13/05/2020 Tải về 2020
[HSX] Chấp thuận hủy danh sách Cổ đông tại ngày ĐKQC 07/05/2020 Tải về 2020
Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK và Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 05/05/2020 06/05/2020 Tải về 2020
[VSD] Chấp thuận hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ năm 2020 05/05/2020 Tải về 2020
Điều chỉnh CV Giải trình biến động lợi nhận sau thuế Q1.2020 29/04/2020 Tải về 2020
Giải trình biến động lợi nhuận BCTC Q1.2020 20/04/2020 Tải về 2020
[UBCK] Chấp thuận kết quả phát hành 10 triệu Cổ phiếu 17/04/2020 Tải về 2020
Báo cáo thường niên 2019 17/04/2020 Tải về 2020
v/V TVS hoàn tất thương vụ đầu tư vào Finhay 10/04/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả phát hành 10 triệu cổ phiếu 09/04/2020 Tải về 2020
Thay đổi số lượng Cổ phiếu lưu hành 09/04/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của người có liên quan đến CĐNB (Phan Thanh Diện) 07/04/2020 Tải về 2020
Gia hạn tổ chức ĐHCĐ TVS 2020 31/03/2020 Tải về 2020
Giải trình biến động lợi nhuận BCTC Hợp nhất 2019 30/03/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT v/V hoãn ĐHCĐ 2020 26/03/2020 Tải về 2020
Thông báo GD Cổ phiếu của người liên quan CĐNB (Phan Thanh Diện) 23/03/2020 Tải về 2020
Nghị quyết HĐQT và Thông báo thực hiện quyền mua CP chào bán lại 13/03/2020 Tải về 2020
Ngày ĐKCC Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 11/03/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (CTCP ĐT CN Giản Đơn) 06/03/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của CĐNB (Nguyễn Trung Hà) 05/03/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Nguyễn Trung Thành) 05/03/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Nguyễn Nhân) 05/03/2020 Tải về 2020
Báo cáo kết quả GD của người liên quan đến CĐNB (Phan Thanh Diện) 04/03/2020 Tải về 2020
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (CTCP ĐT CN Giản Đơn) 27/02/2020 Tải về 2020
TB GD Quyền mua TVS của CĐNB (Nguyễn Trung Hà) 21/02/2020 Tải về 2020
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Nguyễn Trung Thành) 21/02/2020 Tải về 2020
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Nguyễn Nhân) 21/02/2020 Tải về 2020
TB GD Quyền mua TVS của người liên quan CĐNB (Phan Thanh Diện) 19/02/2020 Tải về 2020
Thay đổi sở hữu của Wardhaven Vietnam Fund 21/01/2020 Tải về 2020
TB Ngày ĐKCC Thực hiện Quyền Mua CP TVS 21/01/2020 Tải về 2020
Giải trình Biến động lợi nhuận BCTC Q4.2019 20/01/2020 Tải về 2020
Thông báo phát hình CP ra công chúng 15/01/2020 Tải về 2020
Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng và Bản Cáo bạch 15/01/2020 Tải về 2020
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23.10.2019 23/10/2019 Tải về 2019
CBTT MỜI HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 23.10.2019 10/10/2019 Tải về 2019
CBTT V/V CHỐT QUYỀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẦU THÀNH VIÊN BKS 12/09/2019 Tải về 2019
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019 12/09/2019 Tải về 2019
CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019 29/03/2019 Tải về 2019
CBTT BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2019 29/03/2019 Tải về 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 18/03/2019 Tải về 2019
TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2019 18/03/2019 Tải về 2019
CBTT V/V NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2019 19/02/2019 Tải về 2019
CBTT V/V CHỐT QUYỀN ĐHCĐ 2019 19/02/2019 Tải về 2019
CBTT BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2018 14/04/2018 Tải về 2018
CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018 14/04/2018 Tải về 2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 04/04/2018 Tải về 2018
TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2018 04/04/2018 Tải về 2018
TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC HỌP DHDCDTN 12/03/2018 Tải về 2018
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ NGÀY 14/04/2018 06/03/2018 Tải về 2018
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018: 28/03/2018 06/03/2018 Tải về 2018
CBTT BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2017 23/04/2017 Tải về 2017
CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017 23/04/2017 Tải về 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 05/04/2017 Tải về 2017
TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 05/04/2017 Tải về 2017
BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 08/04/2016 Tải về 2016
NGHỊ QUYẾT HĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 08/04/2016 Tải về 2016
TÀI LIỆU ĐHCĐ 2016 25/03/2016 Tải về 2016
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 22/03/2016 Tải về 2016
.NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG HƯỞNG QUYỀN 03/03/2016 Tải về 2016
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 15/04/2015 Tải về 2015
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 15/04/2015 Tải về 2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 27/03/2015 Tải về 2015
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 2015 27/03/2015 Tải về 2015
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ HƯỞNG QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 11/03/2015 Tải về 2015
NQ HĐQT TỔ CHỨC HỌP ĐHCĐ NĂM 2015 VÀ NGÀY ĐKCC 20/03/2015 06/03/2015 Tải về 2015

Báo cáo quản trị

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Báo Cáo Quản Trị Bán Niên Năm 2022 29/07/2022 Tải về 2022
Báo cáo thường niên TVS 2021 20/04/2022 Tải về 2022
Báo Cáo Quản Trị Năm 2021 21/01/2022 Tải về 2022
Báo Cáo Quản Trị Bán Niên 2021 28/07/2021 Tải về 2021
Báo cáo thường niên 2020 19/04/2021 Tải về 2021
Báo cáo quản trị năm 2020 29/01/2021 Tải về 2021
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2020) 30/07/2020 Tải về 2020
Báo cáo thường niên 2019 17/04/2020 Tải về 2020
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2019 21/01/2020 Tải về 2020
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2019) 23/07/2019 Tải về 2019
Báo cáo thường niên 2018 05/04/2019 Tải về 2019
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2018 29/01/2019 Tải về 2019
BC Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết (Bán niên năm 2018) 18/07/2018 Tải về 2018
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2017 26/01/2018 Tải về 2018
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2017) 28/07/2017 Tải về 2017
Báo cáo thường niên 2016 07/04/2017 Tải về 2017
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2016) 25/07/2016 Tải về 2016
Báo cáo thường niên 2015 28/03/2016 Tải về 2016
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2015 27/01/2016 Tải về 2016
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2015) 30/07/2015 Tải về 2015
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2014 29/01/2015 Tải về 2015
Báo cáo thường niên 2013 27/03/2014 Tải về 2014
BC Tình hình quản trị Công ty năm 2013 24/01/2014 Tải về 2014
BC Tình hình Quản trị Công ty (Bán niên năm 2012) 31/05/2013 Tải về 2013

Báo cáo tài chính quý

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BCTC hợp nhất quý 2- 2022 30/07/2022 Tải về 2022
BCTC riêng quý 2- 2022 20/07/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất quý 1- 2022 29/04/2022 Tải về 2022
BCTC Riêng Quý I 2022 20/04/2022 Tải về 2022
BCTC Hợp Nhất Quý IV 2021 30/01/2022 Tải về 2022
BCTC Riêng Quý IV 2021 20/01/2022 Tải về 2022
BCTC Hợp Nhất Quý III 2021 29/10/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Quý III 2021 20/10/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp Nhất Quý II 2021 30/07/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Quý II 2021 20/07/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp nhất Quý I 2021 29/04/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Quý I 2021 20/04/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Quý IV 2020 30/01/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp Nhất Quý IV 2020 30/01/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng Quý III 2020 20/10/2020 Tải về 2020
BCTC Hợp nhất Quý III 2020 20/10/2020 Tải về 2020
BCTC Hợp nhất Quý II 2020 30/06/2020 Tải về 2020
BCTC Riêng Quý II 2020 30/06/2020 Tải về 2020
BCTC Hợp nhất Quý I 2020 31/03/2020 Tải về 2020
BCTC Riêng Quý I 2020 31/03/2020 Tải về 2020
BCTC Hợp nhất Quý IV 2019 31/12/2019 Tải về 2019
BCTC Riêng Quý IV 2019 31/12/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất Quý III 2019 30/09/2019 Tải về 2019
BCTC Riêng Quý III 2019 30/09/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất Quý II 2019 30/06/2019 Tải về 2019
BCTC Riêng Quý II 2019 30/06/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất Quý I 2019 31/03/2019 Tải về 2019
BCTC Riêng Quý I 2019 31/03/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất Quý IV 2018 31/12/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng Quý IV 2018 31/12/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất Quý III 2018 30/09/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng Quý III 2018 30/09/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất Quý II 2018 30/06/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng Quý II 2018 30/06/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất Quý I 2018 31/03/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng Quý I 2018 31/03/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất Quý IV 2017 31/12/2017 Tải về 2017
BCTC Riêng Quý IV 2017 31/12/2017 Tải về 2017
BCTC Hợp nhất Quý III 2017 30/09/2017 Tải về 2017
BCTC Riêng Quý III 2017 30/09/2017 Tải về 2017
BCTC Hợp nhất Quý I 2017 31/03/2017 Tải về 2017
BCTC Riêng Quý I 2017 31/03/2017 Tải về 2017
BCTC Riêng Quý IV 2016 31/12/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất Quý III 2016 30/09/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất Quý II 2016 30/06/2016 Tải về 2016
BCTC Riêng Quý II 2016 30/06/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất Quý I 2016 31/03/2016 Tải về 2016
BCTC Riêng Quý I 2016 31/03/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất Quý IV 2015 31/12/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng Quý IV 2015 31/12/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng Quý III 2015 30/09/2015 Tải về 2015
BCTC Hợp nhất Quý II 2015 30/06/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng Quý II 2015 30/06/2015 Tải về 2015
BCTC Hợp nhất Quý I 2015 31/03/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng Quý I 2015 31/03/2015 Tải về 2015
BCTC Quý IV 2014 31/12/2014 Tải về 2014
BCTC Quý III 2014 30/09/2014 Tải về 2014
BCTC Quý II 2014 30/06/2014 Tải về 2014
BCTC Quý I 2014 31/03/2014 Tải về 2014

Báo cáo tài chính giữa năm

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BCTC riêng soát xét bán niên 2022 14/08/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 14/08/2022 Tải về 2022
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 27/08/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2021 12/08/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2020 30/06/2020 Tải về 2020
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2020 30/06/2020 Tải về 2020
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2019 30/06/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2019 30/06/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2018 30/06/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2018 30/06/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2017 30/06/2017 Tải về 2017
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2017 30/06/2017 Tải về 2017
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2016 30/06/2016 Tải về 2016
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2016 30/06/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2015 30/06/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2015 30/06/2015 Tải về 2015
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2014 30/06/2014 Tải về 2014
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2013 30/06/2013 Tải về 2013
BCTC giai đoạn 6 tháng, kết thúc ngày 30/06/2012 30/06/2012 Tải về 2012

Báo cáo tài chính năm

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BCTC Hợp nhất năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
BCTC Riêng năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
BCTC Hợp nhất năm 2020 31/03/2021 Tải về 2021
BCTC Riêng năm 2020 31/03/2021 Tải về 2021
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2019 31/12/2019 Tải về 2019
BCTC Riêng cho năm tài chính 2019 31/12/2019 Tải về 2019
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2018 31/12/2018 Tải về 2018
BCTC Riêng cho năm tài chính 2018 31/12/2018 Tải về 2018
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2016 31/12/2016 Tải về 2016
BCTC Riêng cho năm tài chính 2016 31/12/2016 Tải về 2016
BCTC Riêng cho năm tài chính 2016 31/12/2016 Tải về 2016
BCTC Hợp nhất cho năm tài chính 2015 31/12/2015 Tải về 2015
BCTC Riêng cho năm tài chính 2015 31/12/2015 Tải về 2015
BCTC Cho năm tài chính 2014 31/12/2014 Tải về 2014
BCTC Cho năm tài chính 2013 31/12/2013 Tải về 2013
BCTC Cho năm tài chính 2012 31/12/2012 Tải về 2012
BCTC Cho năm tài chính 2011 31/12/2011 Tải về 2011
BCTC Cho năm tài chính 2010 31/12/2010 Tải về 2010
BCTC Cho năm tài chính 2009 31/12/2009 Tải về 2009
BCTC Cho năm tài chính 2008 31/12/2008 Tải về 2008
BCTC Cho năm tài chính 2007 31/12/2007 Tải về 2007

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2022 14/08/2022 Tải về 2022
BC Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 31/03/2022 Tải về 2022
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2021 12/08/2021 Tải về 2021
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2020 31/03/2021 Tải về 2021
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2020 30/06/2020 Tải về 2020
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2019 31/12/2019 Tải về 2019
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2019 30/06/2019 Tải về 2019
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2018 31/12/2018 Tải về 2018
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2018 30/06/2018 Tải về 2018
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2017 31/12/2017 Tải về 2017
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2017 30/06/2017 Tải về 2017
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2016 31/12/2016 Tải về 2016
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2016 30/06/2016 Tải về 2016
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2015 31/12/2015 Tải về 2015
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2015 30/06/2015 Tải về 2015
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2014 31/12/2014 Tải về 2014
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2014 30/06/2014 Tải về 2014
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2013 31/12/2013 Tải về 2013
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2013 30/06/2013 Tải về 2013
BC Chỉ tiêu ATTC T12/2012 31/12/2012 Tải về 2012
BC Chỉ tiêu ATTC T06/2012 30/06/2012 Tải về 2012

Danh mục

Mô hình tổ chức
Công bố thông tin
Báo cáo quản trị
Báo cáo tài chính quý
Báo cáo tài chính giữa năm
Báo cáo tài chính năm
Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính