Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2022
Hanoi, November 22, 2022

 CẢNH BÁO/ WARNING

Về việc giả mạo danh nghĩa của CTCP Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) trục lợi từ khách hàng
Re: Abusing the name of Thien Viet Securities JSC (TVS) to take advantage of customers

Trong thời gian gần đây, CTCP Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) đã phát hiện và có thông tin về việc một số cá nhân/ tổ chức giả mạo danh nghĩa TVS nhằm lôi kéo khách hàng mở tài khoản đầu tư, nộp/ chuyển tiền để thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp và/hoặc chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau. Việc này đang ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín của TVS.
Recently, Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) has identified and has information that individuals/ organizations impersonating TVS and approaching TVS’s customers to persuade them to transfer cash for illegal investments and/or appropriate the customer’s assets in a variety of ways, negatively affecting TVS’s customers and reputation.

Các hình thức giả mạo:
Forms of forgery:

Đối tượng giả mạo sử dụng danh nghĩa TVS với các hình thức sau:
The individuals/organizations are impersonating TVS in the following ways:

 • Mời gọi tham gia nhóm tư vấn đầu tư chứng khoán: Giả mạo nhân viên TVS liên hệ, mời chào khách hàng tham gia các khóa học và nhóm khuyến nghị đầu tư chứng khoán trên các nền tảng xã hội như ZALO, TELEGRAM….
  Inviting customers to join securities investment recommendation groups: Impersonating TVS’s employees, contacting and inviting TVS’s customers to join training courses and securities investment recommendation groups on social platforms such as ZALO, TELEGRAM....
 • Chào mời các dịch vụ liên quan đầu tư chứng khoán như mở tài khoản, giao dịch chứng khoán trên các ứng dụng đầu tư ảo và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của đối tượng giả mạo.
  Offering services relating to securities investments such as opening accounts, trading securities on virtual investment apps and requesting TVS’s customers to transfer cash to fraudulent accounts of individuals/ organizations for investment purposes.


Khuyến cáo đối với Quý Khách hàng:
Recommendations for customers:

Nhằm ngăn ngừa gian lận và bảo vệ tài sản/ quyền lợi của Khách hàng, TVS khuyến cáo Quý khách hàng:

 • Nâng cao cảnh giác và tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân.
 • Không thực hiện đầu tư theo hướng dẫn từ số điện thoại không phải là Tổng đài chính thức của TVS và thông báo ngay lập tức cho TVS về các nội dung lừa đảo.
 • Không thực hiện việc nộp tiền/ chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn. Khách hàng chỉ thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản giao dịch của TVS đã được quy định trong các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

In order to avoid being defrauded and protect the assets/ interests of the customers, TVS recommends that customers:

 • Remain extremely vigilant and keep personal information confidential.
 • Not follow the instructions of unknown phone numbers that do not come from the official TVS’s call center and immediately notify TVS about suspicious content.
 • Not make payments/ transfer cash to any individual or organisation of suspicious origin. Customers should only deposit/transfer cash to TVS's accounts specifically mentioned in signed contracts.

Các số điện thoại chính thức thuộc Tổng đài của TVS:
The official phone numbers of TVS’s call center as below:

Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh 

(024) 73006588
(024) 32484820

(028) 73006588
(028) 62992099
(028) 62992091
(028) 62992092
(028) 62992093
(028) 62992094
(028) 62992095
(028) 62992299

TVS khẳng định KHÔNG lôi kéo, dụ dỗ Quý khách hàng mở tài khoản, chuyển tiền đầu tư và thực hiện giao dịch chứng khoán tại các ứng dụng đầu tư ảo.
TVS affirms that it does NOT entice customers to open accounts, transfer cash for investment, or trade securities on virtual investment apps.

Thay mặt CTCP Chứng Khoán Thiên Việt
Tổng Giám đốc
On behalf of Thien Viet Securities JSC
Chief Executive Officer

NGUYỄN THANH THẢO

Vui lòng xem file đính kèm