CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

THÔNG BÁO

V/v: Ngày chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi:                     Người Sở hữu Trái phiếu CTCP Đầu tư LDG (LDG)

Đồng kính gửi :       CTCP Đầu tư LDG

 • Căn cứ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu LDGH2123002 với tổng mệnh giá
  400 tỷ đồng đáo hạn năm 2024 (“Trái Phiếu”) do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
  (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 10/12/2021 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2021/DDNSHTP/TVS-LDG ngày 09/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”);
 • Căn cứ Hợp đồng Đại lý lưu ký số 01/2021/ĐLLK/TVS-LDG ngày 09/12/2021 giữa
  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“Đại Lý Lưu Ký”).
 • Căn cứ vào công văn số 26//2022/CV –LDG ngày 22/09/2022 của CTCP Đầu tư LDG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin gửi tới Người sở hữu Trái phiếu CTCP Đầu tư LDG  và CTCP Đầu tư LDG thông báo về ngày chốt Danh sách người sở hữu trái phiếu và nội dung lấy ý kiến như sau:

 1. Thông tin ngày chốt Danh sách lấy ý kiến:
 • Tên tổ chức phát hành : CTCP Đầu tư LDG
 • Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Đầu tư LDG
 • Kỳ hạn: 2 năm
 • Mã trái Phiếu: LDGH2123002
 • Tổng khối lượng đang lưu hành: 4.000 trái phiếu
 • Tổng giá trị đang lưu hành: 400.000.000.000 VNĐ
 • Ngày phát hành: 10/12/2021
 • Ngày đáo hạn: 10/12/2023
 • Ngày chốt danh sách: 21/09/2022
 1. Nội dung lấy ý kiến người sở hữu

Xin ý kiến Người sở hữu trái phiếu về việc thay thế một phần Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu LDGH2123002.

 1. THỜI HẠN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Phiếu ý kiến bằng văn bản được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trước 17h00 ngày 12 tháng 10 năm 2022 theo địa chỉ sau:

 1. Gửi trong phòng bì dán kín (tính theo dấu bưu điện trước ngày hết hạn) hoặc chuyển trực tiếp về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt: Tầng 15, tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 2. Gửi bản Scan (ký/đóng dấu) từ email của Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký với Đại Lý Lưu Ký về địa chỉ hn@tvs.vn.


            Trân trọng ./.

      Vui lòng xem file đính kèm