Dịch vụ >

Môi giới

Hỗ trợ giao dịch

1. BIỂU PHÍ

(Áp dụng từ: __/__/____ )


 

DỊCH VỤ

PHÍ

 MÔI GIỚI

 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Tổng giá trị giao dịch / ngày

Phí

1

 Dưới 50 triệu đồng

 Phí môi giới được cân nhắc thoả thuận và áp dụng linh hoạt dựa trên hoạt động giao dịch thực tế của khách hàng 

2

 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

 Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

4

 Từ 500 triệu đồng trở lên

 Trái phiếu

 LƯU KÝ

1

 Lưu ký cổ phiếu chuẩn bị niêm yết

 Miễn phí

2

 Phí lưu ký với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

 0,4 đồng / 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / 1 tháng

3

 Phí lưu kí với trái phiếu

 0,2 đồng / 1 trái phiếu / 1 tháng

4

 Phí chuyển khoản chứng khoán do tất toán tài khoản

 0,5 đồng / 1 chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã (Tối đa không quá 500.000  đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán)

 THANH TOÁN

1

 Thanh toán cổ tức

 Miễn phí

2

 Chuyển tiền trong hệ thống

 Miễn phí

3

 Chuyển tiền ngoài hệ thống

 Phụ thuộc vào bảng lệ phí thanh  toán  của  ngân hàng

 DỊCH VỤ KHÁC

1

 Xác nhận số dư tài khoản (tiền mặt hoặc chứng khoán) theo yêu  cầu

 50.000 đồng / bản sao

2

 Xác nhận chặn / phát hành cổ phiếu cầm cố / Repo

 100.000 đồng / bản sao

3

 Chuyển nhượng chứng khoán sang tài khoản khác

 0,2% x Mệnh giá x Cổ phiếu

4

 Giao dịch Off-exchange

 0,15% x Giá trị hợp đồng


-  Thay đổi biểu phí lưu ký từ ngày 16/02/2019: Tại đây

2. HƯỚNG DẪN & BIỂU MẪU

1. Hướng dẫn giao dịch
- Hướng dẫn công bố thông tin cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
- Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn đặt lệnh
Hướng dẫn thực hiện quyền
- Hướng dẫn nộp tiền giao dịch
- Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch chứng khoán và tra cứu qua điện thoại
- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trực tuyến
- Hướng dẫn lưu ký

2. Nhà đầu tư trong nước
Hướng dẫn điền Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Hướng dẫn điền mẫu Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

2.1 Nhà đầu tư cá nhân
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Hướng dẫn nộp tiền giao dịch
- Giấy đề nghị áp dụng biểu phí ưu đãi
- Phiếu thay đổi thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán

2.2 Nhà đầu tư tổ chức
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Phiếu thay đổi thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán

3. Nhà đầu tư nước ngoài
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư cá nhân
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư tổ chức

4. KHÁC